Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DOEL
De fotograaf biedt fotodiensten aan voor de privé- en openbare sector. De diensten staan beschreven op zijn website (https://frankieandfish.com/).

ARTIKEL 2: BESTELLING
Tenzij schriftelijk anders is vermeld, blijft de prijsopgave van de fotograaf veertien dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.
De prijsopgaven, studies en offertes blijven het bezit van de fotograaf. Ze mogen in geen geval worden overgenomen, gekopieerd of uitgevoerd zonder zijn voorafgaande en schriftelijke toestemming.
Een fotodienst reserveren, kan uitsluitend via e-mail info@frankieandfish.com.
Het reserveren van een sessie staat gelijk aan het doorgeven van een bestelling door de klant. Het omvat de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze contractclausules, met uitzondering van bijzondere voorwaarden die de fotograaf eventueel met de klant is overeengekomen.
Alle andere documenten dan deze overeenkomst, zoals catalogen, prospectussen, publiciteit, handleidingen, website ... hebben uitsluitend een informatieve en indicatieve, maar geen contractuele waarde.
Bestellingen zijn pas geldig na betaling van het voorschot en zodoende het aanvaarden van de algemene voorwaarden via platform “Plug and Pay”.
Indien de fotograaf het voorschot niet heeft ontvangen binnen zeven dagen nadat de voorschot factuur is verzonden, verbindt de fotograaf zich er niet toe om de dienst uit te voeren of de door de klant aangevraagde datum vast te zetten.
 
ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING
- Er kunnen eventueel verplaatsings- of overnachtingskosten worden doorgerekend. In dat geval zijn die in de prijsopgave en in besproken prijsberekening opgenomen.
- Indien de klant na de verwerking van de foto's vraagt om die bijkomend bij te werken, dan wordt dit gefactureerd aan de prijs van €100 voor 20 foto’s.
- Ter bevestiging van een bestelling wordt een voorschot van 30% gevraagd. Dit kan via een bankoverschrijving of online worden betaald.
Het resterende saldo wordt via uitnodiging betaald na opname van de reportage. De levering van de foto’s gebeurt wanneer de bestelling volledig betaald is.
- Alle facturen die niet uiterlijk veertien kalenderdagen na de verzendingsdatum per aangetekende brief (worden betwist, worden als volledig aanvaard beschouwd.
- In geval een factuur bij de vervaldatum niet is betaald, volgt hierop met het volste recht en zonder ingebrekestelling: de onmiddellijke invorderbaarheid van alle andere uitgegeven maar nog niet vervallen facturen, de verschuldigdheid van verwijl intresten ter waarde van 10% per jaar en de verschuldigdheid van een schadevergoeding en een forfaitaire en onherleidbare vergoeding voor administratieve kosten. Die laatste bedraagt: 
- tot € 4000: 10 % van de onbetaalde hoofdsom 
- van € 4000 tot € 12.500: 7,5% van de onbetaalde hoofdsom 
- van € 12.500 tot € 25.000: 5% van de onbetaalde hoofdsom
Indien de klant daarna nog steeds niet betaalt, kan de fotograaf dit contract en alle andere overeenkomsten die hij met de klant heeft afgesloten, ontbinden. Dit gebeurt ten laste en ten nadele van de klant, die - bovenop de hierboven omschreven boetes - bovendien alle schade moet vergoeden die de fotograaf door die ontbinding ondervindt.
Indien de fotograaf zijn verplichtingen niet nakomt, kan de klant-consument diezelfde hierboven bepaalde schadevergoeding en intresten eisen van de fotograaf zelf.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE DIENST
- De foto's worden gemaakt door de fotograaf of - in geval van overmacht, zoals voorzien in artikel 10 - door een andere fotograaf die in overeenstemming met de klant is aangesteld.
- De fotograaf is niet gebonden aan een resultaatsverbintenis. Hij stelt alles in het werk om kwaliteitsfoto's te leveren, volgens het doel dat in artikel 1 is bepaald en volgens zijn eigen artistieke beoordeling. Bijgevolg kunnen de foto's niet op basis van de smaak van de klant worden afgekeurd.
- Een aanvraag van de klant om de fotodienst aan te passen, wordt alleen in aanmerking genomen indien die aanvraag via email naar de fotograaf wordt verstuurd. Bovendien moet dit minstens zeven dagen voor de geplande datum van de shoot gebeuren en de fotograaf moet die wijziging via mail bevestigen.
- Het uur waarop de shoot is vastgelegd, is bindend. Elke vertraging van de klant kan afgetrokken worden van de tijd die overeengekomen was voor de sessie. Indien de klant meer dan dertig minuten te laat is, wordt de sessie geannuleerd. Het voorschot wordt niet terugbetaald.
- De klant verklaart dat hij meerderjarig is, dat hij vrij voor de foto's poseert en eventueel ook dat hij opnames van zijn kinderen toestaat.
- De fotograaf mag tijdens zijn werk niet gestoord worden door amateurfotografen. De kinderen die bij de fotosessies aanwezig zijn, blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.
- Indien de klant, het kind of een andere persoon die bij de shoot aanwezig is materiële schade veroorzaakt, dan moet die volledig aan de fotograaf worden terugbetaald.
 
ARTIKEL 5: NABEWERKING
De fotograaf levert nooit onbewerkte foto's af. Net zoals de opnames is de nabewerking eigendom van de fotograaf. Het maakt integraal deel uit van zijn werk, zijn stijl en zijn artistieke wereld. De fotograaf is de enige die erover beslist hoe en welke nabewerking hij zal toepassen. Alleen foto's die door de fotograaf zijn bewerkt, mogen door beide partijen worden gebruikt.
Elke bijkomende bewerking die daarna nog door de klant wordt gevraagd, wordt door de fotograaf al dan niet aanvaard. Die mag dit extra werk factureren volgens de prijs die vermeld staat in artikel 1.
De klant mag geen nabewerking toepassen op foto’s geleverd door de fotograaf.
 
ARTIKEL 6: LEVERING
De fotograaf stelt alles in het werk om de foto's zo snel mogelijk (maximaal binnen een maand) te leveren. Mocht er overmacht van toepassing zijn wegens extreme drukte of onvoorziene omstandigheden kan deze termijn worden overschreden. In dit geval houdt de fotograaf de klant op de hoogte van de aangepaste levertermijn.
De geselecteerde en bijgewerkte foto's worden via een download link of via een privé galerie naar de klant gestuurd. Digitale bestanden worden in jpeg-formaat verstuurd. De andere bestanden zijn eigendom van de fotograaf en worden in geen enkel geval aan de klant gegeven.
Van zodra ze aan de klant zijn geleverd, valt het bewaren en archiveren van de foto's volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Die wordt gevraagd om ze op een gevarieerd aantal dragers op te slaan.
 
ARTIKEL 7: TERMIJNEN
De termijnen in de prijs opgaves en in dit contract hebben alleen een indicatieve waarde en worden steeds op werkdagen vastgelegd. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding of intrest en zijn geen reden voor de klant om het contract te verbreken.
Als een termijn bindend is, moet dit bij het afsluiten van het contract duidelijk worden aangegeven. In dat geval kan de klant, indien de levering van de foto's vertraging oploopt en alleen nadat hij een aangetekende brief heeft gestuurd die gedurende twee weken onbeantwoord is gebleven, aanspraak maken op een schadevergoeding. Die kan echter niet hoger zijn dan 10% van de totale prijs van de bestelling. Om die schadevergoeding te verkrijgen, moet de klant bewijzen dat de overschrijving van de termijn hem schade heeft berokkend. Zelfs in dat geval, pleiten de volgende omstandigheden de fotograaf vrij van de bindende termijnen: gevallen van overmacht (zie artikel 10), als niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan of als de klant tijdens de uitvoering van de bestelling nog veranderingen heeft doorgevoerd.
 
ARTIKEL 8: ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID
-  Bij ongunstige weersomstandigheden zoals onweer, storm, hevige regenval, ... kan de fotograaf niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of gedeeltelijk uitvoeren van fotoshoots in de buitenlucht, zoals die oorspronkelijk waren voorzien in de bestelling en in artikel 1. Er wordt niets terugbetaald maar de sessie kan in onderlinge overeenstemming naar een latere datum worden verplaatst.

-  Bij technische problemen met het foto materiaal of bij een ongeluk of voorval tijdens de shoot waardoor de fotograaf het gevraagde werk niet kan verderzetten, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Hierbij wordt echter geen enkele schadevergoeding of intrest betaald.
- Indien de foto's voor de levering verloren gaan of beschadigd raken (inbraak, brand, ...), kan de klant geen terugbetaling van de dienst eisen.
- Indien de digitale bestanden die aan de klant zijn overgemaakt, verloren of beschadigd raken, draagt de fotograaf geen enkele verantwoordelijkheid. De bestanden blijven wel nog drie maanden na de levering beschikbaar en kunnen indien nodig binnen die termijn opnieuw worden doorgestuurd.
 
ARTIKEL 9: ONRECHTMATIGE OPZEGGING
Indien de klant zijn verplichtingen niet naleeft, kan de fotograaf de gedwongen tenuitvoerlegging van het contract eisen. Ofwel kan hij, na een ingebrekestelling die gedurende dertig dagen onbeantwoord blijft, het contract met het volste recht als beëindigd beschouwen en de volledige terugbetaling van de opgelopen schade eisen.
Als de klant de fotodienst na de herroepingstermijn annuleert, wordt het contract met het volste recht en ten nadele van de klant afgebroken. Deze laatste moet een schadevergoeding betalen die minstens 30% van het totaalbedrag van de bestelling (voorschot) bedraagt, behalve in geval van overmacht voor de klant.
De klant-consument heeft dezelfde rechten met betrekking tot de fotograaf en hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM
Elke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de fotograaf om (ziekte, ongeval, overlijden van een familielid, ...) en elk geval van overmacht (staking, lock-down, oorlog, rellen, ...) die de uitvoering van het contract volgens de oorspronkelijk voorziene omstandigheden verhindert, ontslaan de fotograaf van elke verantwoordelijkheid voor vertragingen. Ze geven hem het recht om een fotodienst uit te stellen of het contract zonder schadeloosstelling via mail te beëindigen. 

Datzelfde recht heeft de klant-consument, volgens dezelfde voorwaarden.
In dat geval zal de fotograaf alles in het werk stellen om de sessie in onderlinge overeenstemming met de klant tot een latere datum uit te stellen. Gaat het om een fotoreportage voor een huwelijk, dan kan de fotograaf een andere fotograaf zoeken die de dienst kan overnemen.
Als de fotoreportage wegens overmacht bij de fotograaf niet wordt uitgesteld maar wordt geannuleerd, dan krijgt de klant het volledige reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetaald.
 
ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM
De foto's die de fotograaf tijdens een sessie met de klant heeft gemaakt, zijn beschermd door het auteursrecht. Als tegenprestatie voor de betaalde prijs uit artikel 1, geeft de fotograaf zijn aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten aan de klant door op de foto's die hij op bestelling heeft gemaakt: druk- en reproductierechten van de foto's voor privédoeleinden voor de hele wereld en voor de volledige duur van de auteursrechten.
Voor elk ander gebruik van de foto's moet vooraf een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf zijn afgesloten. De klant mag de foto's van zijn sessie niet verkopen, behalve indien dit vooraf schriftelijk door de fotograaf is toegestaan.
Ook na de levering van de digitale bestanden blijven de foto's het intellectuele eigendom van de fotograaf en zijn ze niet vrij van rechten. Wanneer de klant een foto voor persoonlijk gebruik publiceert (op internet, een tentoonstelling, ...) moet hij hierbij de naam van de fotograaf vermelden. Ook mag de klant de foto's niet wijzigen of bewerken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 
ARTIKEL 12: PORTRETRECHT
De fotograaf behoudt zich het recht voor om de foto's die hij heeft gemaakt, te gebruiken om promotie te maken voor zijn activiteit (website, sociale netwerken, tentoonstellingen, ...). Door dit contract te ondertekenen, verklaart de klant zich hiermee akkoord.
Zelfs indien de klant dit specifiek en schriftelijk weigert, kan hij niet weigeren dat de fotograaf foto's gebruikt waarop hij onherkenbaar is of die hij, de klant, zelf op internet of sociale netwerken heeft gepubliceerd. 


ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS
De fotograaf verwerkt de persoons- en contactgegevens die hij van de klant ontvangt. Die verwerking dient voor de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van het klantenbestand en de opvolging van de reserveringen. Dit gebeurt met het oog op de goede verwezenlijking van de bestelde fotoshoot en het houden van een correcte boekhouding. De juridische grondslagen hiervoor zijn de uitvoering van het contract en de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de fotograaf, Elisa Brenters.
De bovenvermelde persoonsgegevens worden verwerkt conform de beschikkingen van de AVG. Ze worden alleen aan de klanten en/of derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van de bovenvermelde doelen van de verwerking. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens die hij aan de fotograaf doorgeeft, correct en up-to-date zijn.
De klant bevestigt dat hij passend is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens, over zijn recht op toegang, rechtzetting en bezwaar en over zijn recht om te worden vergeten. Volgens artikel 7 §3 van de AVG hebben de betrokken personen het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zal de fotograaf die gegevens niet langer verwerken. De intrekking van die toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die tot de intrekking met toestemming is gebeurd.
 
ARTIKEL 14: HERROEPINGSRECHT
- De klant-consument heeft het recht om de bestelling op afstand zonder reden te herroepen. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na het afsluiten van dit contract, behalve indien de fotoreportage al volledig en met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant-consument is uitgevoerd. Die laatste heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest eens de fotograaf het contract volledig heeft uitgevoerd.
- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de fotograaf van zijn beslissing tot herroeping van dit contract op de hoogte brengen. Dit gebeurt met een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via een brief of via e-mail). Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de klant de fotograaf er voor het einde van de herroepingstermijn van op de hoogte brengt dat hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen.

- De fotograaf zal de klant het voorschot terugbetalen en dit uiterlijk veertien dagen nadat de fotograaf op de hoogte is gebracht van de beslissing tot herroeping van het contract. Hij doet dit via dezelfde betalingswijze als die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt. 

ARTIKEL 15: SLOTBEPALINGEN
- Voor de toepassing van dit contract wordt als klant-consument beschouwd: elke natuurlijke persoon wiens handelingen geen verband houden met zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit;
-  De geldigheid van deze overeenkomst wordt niet beïnvloed door de nietigheid van een van bovenstaande beschikkingen. In dat geval, nemen beide partijen opnieuw contact met elkaar op om de nietige clausule door een geldige clausule te vervangen.
- Deze overeenkomst is opgesteld volgens de wet van het land waar de fotograaf is gevestigd of, voor de klant-consument, in het land waar hij woont.
- Mocht er uit de uitvoering of interpretatie van het contract een rechtsgeding voortvloeien, dan zijn de bevoegde rechtbanken die waar de fotograaf gevestigd is of, voor de klant-consument, die waar hij woont.